Sprawozdanie z realizacji zajęć dla uczniów z trudnościami w uczeniu się (dysleksja)-prowadzonych

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Prowadzący - Elżbieta Tarczykowska
Zajęcia prowadzone były regularnie dwa razy w tygodniu według ustalonego harmonogramu. Uczestnikami byli uczniowie klas IV ? VI mający specyficzne trudności w nauce związane z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym, dysortograficznym i dysgraficznym. Dysfunkcje te często są powodem niepowodzeń szkolnych dziecka, co sprawia, że dziecko ma zaniżone poczucie własnej wartości, nie wierzy w siebie i w to, że osiągnie sukces; dlatego w terapii ważne jest, by zniwelować dysfunkcje i sprawić, by dziecko pewniej poczuło się na gruncie szkolnym. Osiągnięcie tego celu stało się możliwe dzięki realizacji Programu Edukacyjno-Terapeutycznego ?ORTOGRAFFITI? rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Dyslektyczne. Program stanowi kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją. Dzieci pracowały na zajęciach wykonując zadania zaproponowane przez autorów programu w serii ośmiu zeszytów ćwiczeń przeznaczonych do realizacji w ciągu trzech lat. Szkoła zobowiązała się do kontynuacji programu po zakończeniu zajęć wynikających z projektu.

 


Jako uzupełnienie programu na zajęciach zastosowano własne autorskie pomysły na pracę z dziećmi dyslektycznymi, dzięki czemu zajęcia stały się dla nich interesujące. Zastosowano różnorodne metody wspierające terapię, co zapobiegało znużeniu dzieci zmęczonych po południu całodzienną nauką w szkole. Jedna z metod stosowanych na zajęciach była kinezjologia edukacyjna polegająca na wykorzystaniu prostych ruchów ciała do zintegrowania pracy obu półkul mózgowych (metoda Dennisona).
Wykorzystywano także metody znane z pedagogiki zabawy, metodę dramy, gry logiczne, konkursy. Różnorodność form pracy miała na celu wzmóc skuteczność oddziaływania.
Dzieci zostały także zapoznane z technikami przyśpieszonego uczenia się, w którym nacisk położony został na rozwijanie umiejętności myślenia, a nie na gromadzeniu faktów, jak w uczeniu tradycyjnym. Na zajęciach często stosowane były różnorodne metody aktywizujące polegające na angażowaniu różnych zmysłów, uczniu polisensorycznemu, wykorzystywaniu różnych źródeł wiedzy.
By zachęcić uczniów do efektywniejszej pracy, także do samodzielnych ćwiczeń w domu, zastosowany został punktowy system motywacji. Dzieci nagradzane były punktami nawet za najdrobniejsze osiągnięcia. Na końcowych zajęciach otrzymali dyplomy i drobne upominki za rzetelną pracę i zaangażowanie. Dzięki temu nastąpiły pozytywne zmiany w nastawieniu dzieci do uczenia się. Usprawnione zostały funkcje poznawcze uczestniczące w nauce czytania i pisania: wzrokowo-przestrzennie, słuchowo-językowe, motoryczne i współdziałanie ze sobą tych funkcji.
Dzieci poprawiły pamięć i koncentrację uwagi, a także logiczne myślenie. Osiągnęły postępy w pisaniu w zakresie poprawności ortograficznej oraz poziomu graficznego pisma. Poprawiły jakość czytania i rozumienie czytanego tekstu. Poszerzyły zakres słownictwa, zarówno biernego jak i czynnego. Rozwinęły sprawność językową w zakresie różnych form wypowiedzi ustnej i pisemnej. Dzieci w wielu przypadkach osiągnęły lepsze wyniki w nauce i wzrosła ich motywacja do dalszej nauki.
Szkoła dzięki realizacji programu uzyskała Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji.