Rada Rodziców 2014/2015

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

 

Skład Rady Rodziców rok szkolny 2014/2015

1. Przewodnicząca : Wioleta Danowska

2. Zastępca przew. : Grzegorz Grzeczkowicz

3. Sekretarz : Wioletta Kędra

4. Skarbnik: Bożena Mońka

 

Pozostali członkowie:

5. Katarzyna Radzicka

6. Magdalena Jakubowska

7. Magdalena Cyfra- Milewska

8. Agnieszka Opora

9. Anna Hedzielska

 

 

Informacje Rady Rodziców SP nr 3 w Goleniowie

 

Szanowni rodzice Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Goleniowie wita wszystkich serdecznie w roku szkolnym 2014/2015.

Mamy nadzieję że będzie to udany rok dla uczniów, nauczycieli jak i rodziców.

Do szkoły w tym roku szkolnym uczęszcza 177 uczniów ( wraz z oddziałami przedszkolnymi).

 

Chcemy poinformować , że Rada Rodziców na zebraniu 24 września 2013 roku ustaliła wpłatę na Radę Rodziców na poziomie ubiegłorocznym, czyli 30 zł od jednego ucznia . Jeżeli do naszej szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko, wtedy składka roczna na Radę Rodziców wynosi 20 zł od dziecka.

Ustaloną przez Radę Rodziców kwota może być wpłacana w 2 ratach:

pierwsza do 31 stycznia 2014 r.,

druga do 31 maja 2014r.

 

Wpłat dokonywać można u wychowawcy klasy lub bezpośrednio na konto RR :

44 1240 3839 1111 0000 4424 3340 PEKAO Goleniów ul. Konstytucji 3 Maja 24.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie .

 

Pragniemy poinformować iż zeszłym roku szkolnym uzyskaliśmy następujące wpłaty ze składek :

Od rodziców 2897 zł, co pomogło w realizacji planów Rady Rodziców , Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

Z festynu bożonarodzeniowego i wielkanocnego 3500 zł ,

Z pomocy Samorządu Uczniowskiego ( sprzedaż w sklepiku szkolnym, sprzedaż gofrów, organizacja popołudniowych zabaw ) 3100,97 zł,

Ze sprzedaży złomu, puszek, kasztanów - 2047 zł .

Z poprzedniego roku szkolnego na koncie Rady Rodziców pozostało - 1251 zł,

Łącznie Rada Rodziców pozyskała do dyspozycji w ciągu roku szkolnego kwotę 12795,97zł.

Z otrzymanych funduszy Rada Rodziców dokonała zakupów tj.:

stojak na rowery (250zł),

tkaniny do dekoracji sal podczas imprez (1002,31 zł),

szorowarka do podłóg (3350 zł),

wykładzina podłogowa do sali zabaw przy świetlicy( 5459,34 zł),

piecyk do wypalania biżuterii (354,24zł),

nagrody na zakończenie roku szkolnego(698,87 zł),

śruby i inne rzeczy niezbędne do renowacji placu zabaw (105,79 zł) .

organizacja balu karnawałowego oraz Dnia Dziecka dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły ( 1080,53zł)

W sumie w roku szkolnym 2012/2013 Rada Rodziców wydała 12301,08 zł.

Pozostała kwota 494,89 zł zasila w dalszym ciągu konto Rady Rodziców.

 

Mamy nadzieję, że nie zawiedliśmy Państwa zaufania i jesteście Państwo usatysfakcjonowani naszą pracą oraz pozyskanym wsparciem finansowym a także ufamy iż możemy liczyć na Państwa pomoc w kolejnym roku szkolnym .

Pragniemy Państwu przybliżyć plany na bieżący rok szkolny:

planujemy doposażyć plac zabaw dla dzieci na terenie szkoły ( na ten cel chcielibyśmy przeznaczyć kwotę -2000 zł).

planujemy zorganizować bal karnawałowy i Dzień Dziecka dla uczniów szkoły (koszt zakupienia słodyczy, napojów, dekoracji i nagród - 1500 zł).

Planujemy zakup nagród na zakończenie roku szkolnego

dofinansowanie Międzynarodowego Konkursu Matematyczny Kangur oraz dofinansowanie Międzyszkolnego Konkursu o Goleniowie ( na te cele przeznaczono kwotę -2000 zł).

Jeżeli pozyskane kwoty byłyby większe od zakładanych przez nas, to chcielibyśmy pomóc w realizacji niezbędnych dla uczniów i szkoły rzeczy ( takich jak: budowa garażu i zakup odśnieżarki oraz innych) po akceptacji większości członków Rady Rodziców .

Dziękujemy za zrozumienie, oczekujemy od Państwa wyrozumiałości, współpracy i prosimy o wsparcie dla polepszenia warunków bytowania dla naszych dzieci w szkole.

 

Podpisali:

Członkowie Rady Rodziców przy SP nr 3 w Goleniowie

 

 

 

 

 

Harmonogram spotkań z Radą Rodziców w roku szkolnym 2014/2015


L.p.

DATA

TEMAT

UWAGI

1.

23.09.2014r.

godz. 17.00

 1. Ukonstytuowanie władz rady rodziców.
 2. Zapoznać rodziców z Regulaminem Rady Rodziców i w razie potrzeby uaktualnienie go.
 3. Przyjęcie sprawozdania za ubiegły rok.
 4. Opracowanie planu działań rodziców na rok szkolny 2014/2015.
 5. Ustalenie rocznej składki na RR.
 6. Sprawy różne.

Wybór po jednym rodzicu  z każdej klasy do Rady Rodziców

2.

04.11.2014r.

godz. 17.00

 1. Opracowanie preliminarza finansowego ? planu dochodów i wydatków.
 2. Omówienie mikołajek szkolnych i szkolnego kiermaszu bożonarodzeniowego.
 3. Sprawy różne.

 

3.

13.01.2015r.

godz. 17.00

 1. Omówienie zabawy karnawałowej.
 2. Podsumowanie pracy RR po pierwszym semestrze i wnioski co do dalszej pracy.
 3. Sprawy różne.

 

4.

24.03.2015r.

godz. 17.00

 1. Ustalenie organizacji Dnia Dziecka i zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego.
 2. Sprawy różne.

 

5.

26.05.2015r.

godz. 17.00

 1. Przyjęcie sprawozdania finansowego RR za rok szkolny 2014/2015.
 2. Omówienie pracy Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego 2014/2015 i wnioski do dalszej pracy.
 3. Sprawy różne

 

 

 

 

 

Klasowe Rady Rodziców rok szkolny 2013/2014

 

 

 

Klasa

Imię i nazwisko rodzica

Uwagi

0a

Więzowska Katarzyna

Radzicka Katarzyna

Woźniak Kinga

0b

Mońka Bożena

Grzeczkowicz Grzegorz

Woźniak Paweł

1

Jakubowska Magdalena

Fydrych Sylwia

Naniewicz Agnieszka

2

Cyfra -Milewska Magdalena

Jusiak Małgorzata

Cieśla Magdalena

3

Danowska Wioleta

Mońka Bożena

Palica Magdalena

4

Opora Agnieszka

Piasecka Anna

Ołdakowska Anna

5

Hedzielska Anna

Kurant Danuta

Bęben Agnieszka

6

Kędra Wioletta

Rozbiegalska Ewa

Stasiak Alicja

 

 

 

Regulamin  Rady  Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy
w Goleniowie

I.Postanowienia ogólne

Kompetencje rady rodziców wynikają z następujących dokumentów :

Ustawy z dnia 7 września 1992r. o systemie oświaty i jej nowelizacji z dnia 11 kwietnia 2007 r.

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami

§1

1.    Rada Rodziców, zwana dalej ?Radą?, reprezentuje ogół rodziców uczniów wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej

2.    Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu

3.    Jako organizacja wewnątrzszkolna rada rodziców prowadzi swoją działalność
w  ścisłym porozumieniu z dyrektorem szkoły

4.    Regulamin określa cele, zadania i organizację rady rodziców w szkole

§ 2

 

1.    Radę Rodziców stanowią delegaci rad oddziałowych rodziców

 

2.    Kadencja rady rodziców trwa rok

3.    W  uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji  ze składu  rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład rady

4.    Decyzję  o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje rada rodziców
w głosowaniu jawnym

 

II.Cele i zadania Rady Rodziców

§ 3

1.    Rada Rodziców jest organizacją wewnątrz szkolną mającą na celu :

1)    Aktywizowanie i angażowanie rodziców do działań na rzecz szkoły

2)    Współpracę rodziców z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole
i w środowisku

3)    Przedstawienie nauczycielom oraz władzom szkolnym i oświatowym opinii rodziców/opiekunów prawnych we wszystkich istotnych sprawach szkoły

4)    Współdziałanie z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów z programem wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców

5)    Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania pomocy materialnej w tym zakresie

6)    Występowanie z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły do pozostałych organów szkoły

2.    Do kompetencji i zadań  rady rodziców należy :

1)    Pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły

2)    Popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i w rodzinie

3)    Działanie na rzecz stałej poprawy warunków pracy i nauki

4)    Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy

5)    Organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami

6)    Uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktycznego

7)    Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

8)    Opiniowanie wprowadzenia jednolitego stroju dla uczniów na wniosek innych organów szkoły

9)    Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

10)Opiniowanie propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów

11)Opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania

12)Zaopiniowanie ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

13)Delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

14)Współpraca w rozszerzeniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych szkoły
i rodziny, a w szczególności :

-          Współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania
i zdolności uczniów

-         Udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej  samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom zrzeszającym uczniów  szkoły

-         Branie czynnego udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów

15)Oprócz kompetencji rady rodziców wynikających z przepisów prawa rada rodziców może określić własne kompetencje i zapisać je w regulaminie swojej działalności

 

III.  Fundusze  Rady Rodziców

§4

1.    Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły

2.    Fundusze rady rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców, z dochodów osiąganych z imprez organizowanych przez radę rodziców , darowizn i dotacji

3.    Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w preliminarzu budżetowym

4.    Wszelkie pomoce i urządzenia zakupione z funduszy rady rodziców szkoły stają się   własnością szkoły i podlegają inwentaryzacji

§ 5

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

1)    Dyrektor,

2)    Rada Pedagogiczna,

3)    Samorząd Uczniowski.

§ 6

1.    Rada ma wydzielone konto bankowe

2.    Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika

3.    Zbieraniem funduszy od rodziców z ustalonych wg opinii ogółu rodziców corocznych , dobrowolnych  składek zajmuje się skarbnik rady oddziałowej, przekazując zgromadzone fundusze skarbnikowi rady rodziców

 

IV.  Wybory do Rady Rodziców

§ 7

1.    Wybory do rady rodziców przeprowadzane są  corocznie we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału

2.    Rodzice uczniów danego oddziału klasowego, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową

3.    Dla ważności wyboru, kworum stanowi liczba obecnych w danym dniu na  zebraniu rodziców

4.    O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału, jednak nie może ona liczyć mniej niż 3 osoby

5.    Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice/prawni opiekunowie  uczniów danego oddziału

6.    Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic/opiekun         prawny

7.    Wybory odbywają się w głosowaniu na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu

8.    Rada oddziałowa wybiera spośród siebie delegata, który wejdzie do  rady rodziców szkoły

9.    Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela rady oddziałowej do rady rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków rady oddziałowej

§ 8

1.    Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu rady rodziców
i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków dyrektora

2.    Pierwsze posiedzenie rady rodziców powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów

 

V.    Władze Rady

§ 9

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 10

1.    Przewodniczący rady rodziców organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz

2.    Zastępca przewodniczącego rady rodziców przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności

3.    Sekretarz rady rodziców odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń

4.    Skarbnik rady rodziców odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę

 

VI. Posiedzenia   Rady

§  11

1.    Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych  w rocznym harmonogramie pracy Rady , nie rzadziej jednak niż  4 razy w czasie trwania kadencji

2.    Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia

3.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać  posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 ? dniowego terminu

4.    Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu rady oraz na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego

§  12

1.    Przygotowanie posiedzenia rady rodziców jest obowiązkiem przewodniczącego. Na 7 dni przed posiedzeniem członkowie Rady otrzymują projekt porządku obrad

2.    Projekt porządku  zamieszczany jest także na stronie internetowej szkoły

3.    Posiedzenia rady rodziców prowadzone są przez jej przewodniczącego

4.    W posiedzeniu rady rodziców może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły  lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady

5.    Posiedzenia rady rodziców są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa (2/3, tak aby zawsze można było dokonać ważnego głosowania ) członków Rady

§ 13

1.    Posiedzenia Rady są protokołowane

2.    Protokoły posiedzeń rady rodziców są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady

 

VII.   Podejmowanie uchwał

§ 14

1. Rada Rodziców jest organem kolegialnym , co oznacza, że decyzje są podejmowane w formie uchwał

2. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym

3.  Na formalny wniosek członka Rady, głosowanie może odbyć się w trybie tajnym

§ 15

Uchwały Rady numerowane  są w sposób ciągły w danym roku szkolnym, według schematu: począwszy od cyfry jeden   łamany na rok szkolny pisząc z myślnikiem ( np. 1/2010-2011)

§ 16

Opinie  Rady wydawane są w takim samym trybie jak jej uchwały

 

VIII. Prawa i obowiązki członków Rady

§ 17

1. Członkowie Rady mają prawo:

a)    do dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją
i przebiegiem procesu dydaktyczno ? wychowawczo ? opiekuńczego, poza informacjami
i dokumentami objętymi tajemnica rady pedagogicznej, podlegającymi ochronie  danymi osobowymi oraz informacjami dotyczącymi spraw personalnych,

b)    do wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły,

c)    do udziału w głosowaniach (na równych prawach) dotyczących wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę Rodziców

2.Członkowie rady rodziców  mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach  Rady.

IX.   Postanowienia końcowe

§ 21

1.     Działalność rady rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami władz  oświatowych,  zarządzeniami dyrektora szkoły i uchwałami rady pedagogicznej

2.    Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym  przepisami lub interesem szkoły, dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie

3.    W sprawach spornych rada rodziców i dyrektor szkoły mogą odwoływać się do organu bezpośredniego nadzorującego szkołą

4.    Regulamin wchodzi w życie z dniem  28 września 2010r.